Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení
B. Objednávka, uzavření kupní smlouvy
C. Reklamace
D. Odstoupení od kupní smlouvy
E. Všeobecné obchodní podmínky
F. Práva a povinnosti prodávajícího
G. Práva a povinnosti kupujícího
H. Závěrečná ustanovení
CH. Šíření obchodních sdělení


A. Úvodní ustanovení
Internetový obchod Elektrocoletí se řídí Nákupním řádem, který přesně stanoví práva a povinnosti provozovatele (prodávajícího) a zákazníka (kupujícího). Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené v našem internetovém obchodě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku - elektronické pošty.


B. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

1. Smlouva o koupi věci nabízené naším internetovým obchodem je uzavřena okamžikem obdržení Vaší objednávky. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

2. Po obdržení řádně vyplněné objednávky Vám náš internetový obchod formou elektronické pošty potvrdí, že Vaše objednávka byla přijata.

3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Zboží je dodáno dobírkou prostřednictvím držitele poštovní licence Česká pošta. V případě hodnoty nákupu nad 2.000 Kč(Sk) poštovné neúčtujeme. V opačném případě bude k hodnotě nákupu připočteno poštovné 110,-

4. Zboží se stává majetkem kupujícího v okamžiku jeho převzetí za podmínky zaplacení kupní ceny.

5. Podáním závazné objednávky kupující souhlasí s archivováním jeho osobních dat a údajů o jeho nákupech.


C. Reklamace

Kvalita zboží dodávaného prodávajícím je dána příslušnými normami. Reklamace je oznámení kupujícího o vadách zboží, které bylo učiněno prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co kupující vady zjistil.

1. Vady zboží
Zboží má vadu tehdy, je-li předáno kupujícímu v rozporu s kupní smlouvou.

2. Povinnosti kupujícího - lhůty pro uplatnění reklamace
Kupující je povinen podat prodávajícímu oznámení o vadách neprodleně poté, co vady zjistil. Podmínkou pro uznání reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců. Pokud v důsledku reklamace došlo k výměně vadného zboží za zboží bez vady, platí pro nové zboží záruční doba ode dne převzetí tohoto zboží. Byla-li nahlášená vada odstraněna opravou, prodlužuje se záruční doba o dobu opravy.

3. Práva kupujícího - nároky z vad zboží
Kupující má právo:
3.1. pokud je zjištěná vada opravitelná
- na bezplatnou opravu zboží do 30 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3.2. pokud je zjištěná vada neopravitelná
- na dodání náhradního zboží
- na odstoupení od smlouvy
- na poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny

4. Způsoby uplatnění reklamace
1. osobně u prodejce
2. zasláním reklamovaného zboží na adresu: COMPEX spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno
zásilka musí obsahovat:
- reklamované zboží
- nejlépe s kopií daňového dokladu
- popis závady na přístroji, požadovaný způsob vyřízení vaší reklamace
- kontaktní adresu a telefonní spojení
Pozn.: v případě nejasností týkající se reklamace napište na email ecl@compexbrno.cz

5. Odmítnutí převzetí zboží
V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití apod.) je kupující oprávněn odmítnout převzetí.

6. Vyřízení reklamace
Kupující zašle vadný výrobek na adresu prodávajícího a ten do 30 dnů od převzetí reklamace:
1. zašle kupujícímu zboží nové
2. po dohodě s kupujícím zašle prodávajícího zboží zpět a poskytne na něj slevu
3. vrátí kupujícímu peníze
4. zajistí opravu zboží a zašle je kupujícímu
5. reklamaci neuzná a zašle zboží zpět kupujícímu

(doba 30 dnů pro vyřízení reklamace se počítá ode dne odeslání reklamovaného zboží odesílatelem)

Reklamace se nevztahuje na:
- opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
- u věci prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána
- poškození výrobku pádem nebo nesprávným používáním výrobku v rozporu s návodem
- poškození výrobku přírodními živly

Ve výše uvedených případech bude oprava provedena se souhlasem kupujícího.


Řešení reklamace

Odstranitelná vada
- vada musí být bezplatně, včas (do 30 dnů) a řádně odstraněna
- v případě žádosti kupujícího může být výrobek vyměněn za jiný, pouze v případě zjevného neopotřebení výrobku běžným užíváním
- není-li výměna výrobku možná (není na skladě, nejsou náhradní díly nebo z jiného důvodu) má zákazník právo na vrácení peněz

Odstranitelná vada opakovaná po opravě nebo v případě většího počtu odstranitelných vad (2 a více)
- výměna výrobku za nový - bezvadný
- vrácení kupní ceny

Neodstranitelná vada
- vrácení kupní ceny, nechci-li zákazník vrátit peníze, bude vadný výrobek vyměněn za bezvadný
- výměna vadného zboží za bezvadné

Výrobek má jiné vlastnosti, než mu prodávající řekl nebo než bylo uvedeno na stránkách www.elektrocoleti.cz
- zákazníkovi se vrátí plná kupní cena

Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů od obdržení reklamovaného výrobku na servisním oddělení. Při nedodržení lhůty prodávající vrátí kupujícímu peníze.


D. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující má právo od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího), je-li v originálním a bezvadném obalu bez známek užívání nebo opotřebování společně s průvodním dopisem, ve kterém vyjádří svou vůli od smlouvy odstoupit a kontaktní údaje obsahující jméno a příjmení kupujícího, adresu bydliště či jinou dostupnou kontaktní adresu a telefonní spojení. Při zaslání zboží je určující datum odeslání.

Podmínky pro oprávněný požadavek vrácení zboží a následnému vrácení kupní ceny:
1. Zboží musí být neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
2. Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
3. Vracíme vám pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné. Ve zvláštních případech může být cena vráceného zboží snížena o náhradu nákladů spojených s vrácením zboží v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy (viz. následující odstavec).
4. Zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou, zásilky dobírkou nebudou přijaty.

Náhrada nákladů v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy
- V souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku, které uvádí, že dodavatel má při odstoupení spotřebitele od smlouvy právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, může být v takovém případě zákazníkovi od vrácené ceny výrobku odečtena (započtena) finanční částka vynaložených nákladů podle následujícího orientačního sazebníku: Otestování funkčnosti zboží: 300,- Kč/hod (dle skutečného času potřebného na testování daného výrobku)
- Vyčištění zboží: 100,- Kč/hod (dle skutečného času potřebného na provedení úkonu)
- Nákup náhradního obalu: 20-500 Kč dle skutečné fakturace obalu od dodavatele, výrobce (pouze v případě, že původní obal bude vrácen silně poškozený nebo nebude vrácen s výrobkem vůbec)
Náhrada nákladů za otestování zboží se týká zejména zboží elektronického a mechanického charakteru, jako je zejména spotřební elektronika, domácí spotřebiče, fotoaparáty, komunikační, výpočetní a kancelářská technika, elektrické nářadí, elektronické hračky apod. Náhradu nákladů spojených s vyčištěním zboží a nákupem náhradního obalu může každý zákazník eliminovat svým odpovědným přístupem v rámci vrácení koupeného zboží.

Pokud nebude vrácené zboží splňovat všechny tyto požadavky, není možné vrácení kupní ceny v plném rozsahu nárokovat.

Upozornění: V případě, že prodávající uzná nárok na vrácení zboží, vrátí kupujícímu plnou kupní cenu uvedenou na daňovém dokladu. Nelze si nárokovat úhrady nákladů spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu zboží od kupujícího k prodávajícímu).

Po obdržení vráceného zboží vystaví prodávající dobropis, který zašle na adresu kupujícího. Kupující dobropis potvrdí svým podpisem a vyplní číslo bankovního spojení pro převod kupní ceny. Potvrzené dokumenty odešle zpět na adresu COMPEX spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno. V okamžiku, kdy prodávající tyto dokumenty obdrží, vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku bankovním převodem. Na tento úkon si společnosti COMPEX spol. s r.o. vyhrazuje lhůtu 30 dnů.

2. Kupující má právo od smlouvy odstoupit z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme nebo odmítne převzít.

4. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.

5. Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli internetového obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou formu.

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění.

V případě, že prodávající nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

 

Vrácení zboží zakoupeného v newsletterové akci se slevou podléhá povinnosti vracet současně i dárek vyfakturovaný za 1 Kč.


E. Všeobecné obchodní podmínky

1. Způsob plateb
1.1. na dobírku (doručením Českou poštou až do domu)
1.2. hotově (osobním odběrem)

2. Dodání zboží
Při hodnotě nákupu nad Kč 2.000,- vč. DPH doprava po celé ČR ZDARMA. V opačném případě je k ceně zboží účtováno Poštovné a balné Kč

Doprava DPD 85 Kč (dobírka 122 Kč)
Česká pošta 69 Kč (dobírka 106 Kč)
Zásilkovna 67 Kč

Doba předpokládané expedice od přijetí objednávky na Vámi určenou dodací adresu je na území České republiky 3 pracovní dny. 

3. Reklamace
3.1. V případě, že při dodání zboží došlo při dopravě k poškození obalu, proveďte za přítomnosti řidiče poštovní služby Česká pošta kontrolu dodaného zboží. V případě, že došlo k poškození zboží dopravou, toto zboží odmítněte a informujte nás o této skutečnosti obratem.
3.2. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím bezodkladně zkontrolovat. Prověřit, zda zboží souhlasí s objednávkou a o případných vadách ihned informovat prodávajícího e-mailem na adresu: fiala@compexbrno.cz do 3 dnů od převzetí zboží. Prodávající podá nejpozději do 3 dnů od obdržení reklamace kupujícímu informace o dalším postupu při vyřízení reklamace.

 

4. Uvedená cenová nabídka platí do vyprodání zásob.F. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího.
2. Zajistit ochranu osobních dat zákazníků.
3. Vymazat registrovaného zákazníka z databáze na základě jeho písemné žádosti.
4. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek - odběr zboží a úhrada ceny.
5. Právo prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy, je-li její plnění nemožné.


G. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen při své registraci do databáze prodávajícího uvést správné a pravdivé údaje.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu. Pokud kupující včas nezruší svoji objednávku a poté závaznou objednávku v podobě zboží nepřevezme je prodejce povinen vyžadovat náhradu škody, která mu nepřevzetím zásilky vznikla až do výše 5000kč.
3. Kupující má právo na vymazaní svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající má povinnost nejpozději do 3 dnů od doruční písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím vymazat.


H. Závěrečná ustanovení

1. Tento Nákupní rád platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Kupující odesláním elektronické objednávky přistupuje na veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny zboží.
3.Zboží je již prodáváno včetně recyklačního poplatku. Společnost Compex spol.s r.o. je zapojena do kolektivních systému: Asekol, Elektrowin, Rema.

 

CH. Šíření obchodních sdělení

 

(1) Obchodní sdělení lze šířit elektronickými prostředky jen za podmínek
stanovených tímto zákonem.

(2) Podrobnosti elektronického kontaktu lze za účelem šíření obchodních
sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům,
kteří k tomu dali předchozí souhlas.

(3) Nehledě na odstavec 2, pokud fyzická nebo právnická osoba získá od
svého zákazníka podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro
elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby podle
požadavků ochrany osobních údajů upravených zvláštním právním předpisem
5) , může tato fyzická či právnická osoba využít tyto podrobnosti
elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících
se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že
zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo
na účet této fyzické nebo právnické osoby odmítnout souhlas s takovýmto
využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé
zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.

(4) Zaslání elektronické pošty za účelem šíření obchodního sdělení je
zakázáno, pokud

a) tato není zřetelně a jasně označena jako obchodní sdělení,

b) skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace
uskutečňuje, nebo

c) je zaslána bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a
účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní
informace odesílatelem nadále zasílány.